woensdag 2 december 2020

Know How beschermen: Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen. De NDA in de wet vastgelegd.
Naast de bestaande intellectuele eigendomsrechten( o.a auteursrecht, octrooirecht, modelrecht) is er nu nog een manier om informatie die specifiek is voor je bedrijf te beschermen.

 Op 23 oktober 2018 is er een nieuwe wet in werking getreden, namelijk de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen. De wet biedt bescherming aan niet-openbaar gemaakte know-how en bedrijfsinformatie. 


Sinds het bekende arrest Lindenbaum/Cohen in 1919 kon een bedrijf beroep doen op onrechtmatige daad als bedrijfsgeheimen zonder toestemming gebruikt, verkregen of openbaar werden gemaakt. 

In de praktijk wordt veel gebruik gemaakt van een geheimhoudingsovereenkomst (‘Non Disclosure Agreement’). Zo wordt aan de hand van een contract afgesproken dat bepaalde informatie geheim moet blijven. Als een partij van de overeenkomst zich daar niet aanhoudt, komt hij de overeenkomst niet na, wat een wanprestatie oplevert. Er kan dan schadevergoeding gevorderd worden. 

Nu is er eindelijk een specifieke regeling voor bedrijfsgeheimen. De wet is geïmplementeerd naar aanleiding van de Richtlijn bedrijfsgeheimen (2016/943/EU). De richtlijn is opgesteld ter harmonisering op Europees niveau. Het doel is om zo de innovatie en concurrentie te beschermen. De wet omschrijft definities van de begrippen bedrijfsgeheim, houder van bedrijfsgeheim, inbreukmakende goederen en inbreukmaker. 

Wat een inbreuk op bedrijfsgeheim inhoudt, wordt nauwkeurig beschreven. 

Ten slotte worden de mogelijke maatregelen opgesomd, zoals staking van gebruik of schadevergoeding. 


In artikel 1 (sub c) van de wet wordt besproken dat er door de houder onderworpen moet zijn aan ‘redelijke maatregelen’. Dit is een belangrijk onderdeel. De houder van een bedrijfsgeheim moet maatregelen hebben getroffen om ervoor te zorgen dat de informatie geheim blijft. In de Memorie van Toelichting worden voorbeelden gegeven zoals geheimhoudingsclausules of digitale beschermingsmaatregelen. 


De positie van de houder van bedrijfsgeheimen wordt door de nieuwe wet zeer versterkt. De houder heeft nu de mogelijkheid om zich rechtstreeks op de wet te beroepen. Eventuele maatregelen zijn zo veel makkelijker te bereiken. 

Het blijft verstandig om als houder van bedrijfsgeheim een geheimhoudingsclausule af te sluiten. Dit vormt een stevige basis voor je beroep op deze nieuwe wet.

Quirijn Meijnen