zondag 24 december 2017

ICO’s en cryptocurrencies een digitale vrijhaven? De Minister acht het mogelijk dat sommige cryptotokens kwalificeren als financieel instrument en derhalve vallen onder Financieel toezicht.
De ICO (Initial Coin Offering) is een innovatieve manier om investeringen aan te trekken voor een project of onderneming. De Minister van Financiën acht het goed mogelijk dat ICOs onder Financieel toezicht staan.  

2017 was voor het grote publiek het jaar van de Bitcoin. In ieder geval is 2017 het jaar dat de Blockchain definitief doorbrak. Veel bedrijven die een toepassing ontwikkelen voor de blockhain halen geld op via een ICO. De eerste(en een van de bekendste) ICOs is Ethereum. Deze sale werd met een bericht van Vitalik Buterin op zijn blog als volgt aangekondigd:


Bij de ether sale konden bitcoins worden omgeruild voor ethers. 1 bitcoin gaf recht op 2000 ethers. De prijs van Bitcoin was rond juli/augustus 2014 gemiddeld 600 dollar. De prijs van ether was dan ca .30 dollarcent. De prijs van ether is op het moment van schrijven van deze blog $ 670,=. Uit de koers blijkt dat het Ethereum project door de markt als succesvol wordt beoordeeld. Interessant is dat  Ethereummaar 14  miljoen dollar ophaalde in Bitcoins. Filecoin haalde 257 miljoen dollar op met haar ICO. Hieronder een lijst met verschillende ICOs en de bedragen die ze hebben opgehaald.


Overigens hoeven we geen medelijden te hebben met Ethereum. De Ethereum foundation, gevestigd in Zug, Zwitzerland heeft 800 duizend ether is in beheer. Met de huidige koers is dat zon 536 miljoen dollar.Dat Vitalik Buterin als plek voor de Ethereum foundation Zug, Zwitzerland heeft gekozen heeft geleid tot Crypto Valley https://cryptovalley.swiss/ . Veel Blockchain bedrijven, waarvan de meesten veel geld hebben opgehaald middels een ICO, zijn in Zug gevestigd:


Anders dan veel mensen denken zijn ICOs wel degelijk gereguleerd. In the space gaat het verhaal dat het makkelijk zou zijn om in Zug een ICO vorm te geven. Echter, ook in Zug (net als in Nederland) dient een ICO (terecht) aan (heel veel) voorschriften te voldoen.

Op dit moment is in de praktijk naar Nederlands recht vooral de vraag relevant of een cryptocurrency kwalificeert als een "financieel instrumen" in de zin van de Wft. Het begrip "financieel instrument" is gedefineerd  in bijlage 1, deel C van de MIFID-richtlijn. De enige categorie in die definitie die crypto tokens relevant kan zijn, is die van “effect”. Effecten zijn:

Alle categorieen op de kapitaalmarkt verhandelbare waardepapieren, betaalinstrumenten uitgezonderd, zoals: a) aandelen in vennootschappen en andere met aandelen in vennootschappen, partnerships of andere entiteiten gelijk te stellen waardepapieren, alsmede
aandelencertificaten; b) obligaties en andere schuldinstrumenten, alsmede certificaten betreffende dergelijke effecten; c) alle andere waardepapieren die het recht verlenen die effecten te verwerven of te verkopen of die aanleiding geven tot een afwikkeling in contanten waarvan het bedrag wordt bepaald op grond van effecten, valuta's, rentevoeten of rendementen, grondstoffenprijzen
of andere indexen of maatstaven.

Houd er rekening mee dat de MiFID zal worden vervangen door MiFID II (Richtlijn 2014/65 / EU van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten) die  3 januari 2018 van kracht wordt.

MiFID II gebruikt dezelfde definitie van een " transferable security" (effect) als de MiFID. De definitie van een beveiliging in MiFID II is te vinden in Art. 4 (1) (44)

Bitcoin een financieel instrument?

Bitcoin is een pure valutatoken. Een betaalinstrument is expliciet vrijgesteld van de definitie van een effect in art. 4 (1) (18) MiFID. Voor deze vrijstelling is het niet nodig dat Bitcoin voldoet aan alle drie algemeen aanvaarde economische criteria van een reguliere valuta: rekeneenheid, opslag van waarde en betaalwijze. In plaats daarvan hoeft Bitcoin alleen maar te vallen onder de engere categorie van betaalmiddelen. Deze omvatten alle liquide betaalmethoden zoals contant geld en cheques. Het HvJEU kwalificeerde Bitcoin ([1] HvJ EU, Hedqvist, C-264/14, EU:C:2015:718, para. 42.) als een "contractueel betaalmiddel". Bovendien oordeelde het HvJEU ook t.a.v. de Bitcoin "It is common ground that the ‘bitcoin’ virtual currency is neither a security conferring a property right nor a security of a comparable nature."[1]. Opgemerkt moet worden dat de zaak EHvJ Hedqvist betrekking had op de btw-behandeling van Bitcoins, en niet op regulering van de effecten. Echter, nu beargumenteerd kan worden dat Bitcoins meer lijken op betaalinstrumenten (die expliciet vrijgesteld zijn van de definitie van financieel instrument) dan effecten, zullen Bitcoins hoogstwaarschijnlijk niet kwalificeren als een "financieel instrument" onder EU recht. Overigens zijn de meeste Amerikaanse juristen er het over eens dat Bitcoins onder  de Amerikaanse effectenwetgeving niet als effecten worden beschouwd.

Crypto tokens een effect in de zin van de Wft?

De formele criteria om te kwalificeren als een effect zijn overdraagbaarheid; standaardisatie; en verhandelbaarheid. Verder moet de uitgegeven entiteit (zoals een crypto-token) vergelijkbaar zijn met een lijst met voorbeelden, zoals aandelen of obligaties. Houd er rekening mee dat geen geregistreerd document of certificaat nodig is om als effect te kwalificeren. Er is discussie tussen wetenschappers of een uitgegeven eenheid (zoals een crypto-token) een juridisch eigendomsbelang dient te vertegenwoordigen in een vennootschap/investering vehikel of zoals de rekkelijken betogen- het alleen gaat over een positie die vergelijkbaar is met een aandeelhouder vanuit een economisch perspectief. Uiteindelijk zal op Europees niveau duidelijkheid  moeten komen daar in de Wft de MiFID is geïmplementeerd. Een uitgebreide en recente studie betreffende studie naar de status van cryptotokens als financieel instrument (in het Engels) is hier te vinden:De Minister van Financiën acht het mogelijk dat crypto tokens als financieel instrument kwalificeren.

Op 5 september 2017 beantwoordde de Minister van Financien Dijsselbloem een aantal kamervragen betreffende o.a. Bitcoin en Ethereum.

Hieronder de relevante Kamervragen (gesteld door de Leijten en Hijink (beiden SP) over het bericht “AFM waarschuwt voor cryptocurrencies als bitcoins en ethers”, ingezonden op 28 juni 2017)met de antwoorden:

De complete kamervragen met antwoorden zijn via onderstaande link te downloaden:Vraag 4
Klopt het dat de bitcoin onder geen enkel garantiestelsel of toezicht staat? Zijn er virtuele munten waarbij dit wel het geval is? In hoeverre ervaart u dit als probleem?

Vraag 5
Hoe kijkt u aan tegen de mogelijkheid om de bitcoin, bijvoorbeeld in de hoedanigheid van rekeneenheid, onder de Wet financieel toezicht (Wft) te brengen?

Beantwoording vraag 4 en 5
Virtuele valuta, waaronder de bitcoin, vallen niet onder een depositogarantiestelsel noch onder de reikwijdte van financiële toezichtwetgeving. Op dit moment zie ik daartoe ook geen aanleiding gezien de beperkte omvang van de markt in virtuele valuta, anders dan toezicht op het gebru ik van virtuele valuta in het kader van witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Met betrekking tot toezicht op het gebruik van virtuele valuta in het kader van witwaspraktijken en terrorismefinanciering zullen in de toekomst mogelijk platforms voor het omwisselen en zogenaamde custodian wallet providers onder de verplichtingen van de vierde anti - witwasrichtlijn vallen en uit dien hoofde onder toezicht komen te staan. Daartoe heeft de Europese Commissie in juli 2 016 een richtlijnvoorstel gepresenteerd. Dit richtlijnvoorstel, dat strekt tot wijziging van de vierde anti - witwasrichtlijn, zou ertoe leiden dat deze platforms en custodian wallet providers verplicht worden om cliëntenonderzoek te verrichten en om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU). Omdat aan virtuele valuta een hoog integriteitrisico is verbonden, is het kabinet in beginsel een voorstander van dit voorstel.

Overigens staat de uitgifte van virtuele valuta - via een zogenaamde Initial Coin Offering (ICO) - momenteel in de belangstelling van (inter)nationale toezichthouders. De discussie hierover wordt door mij en toezichthouders AFM en DNB met belangstelling gevolgd. Vanwege het grensoverschrijdende karakter van virtuele valuta is het wenselijk om in Europees verband hier aandacht aan te besteden. De AFM heeft dit onderwerp dan ook bij de Europese Effectenmarkttoezichthouder ESMA geagendeerd. Ten aanzien van de situatie in Nederland geldt dat wanneer de aangeboden virtuele valuta kunnen worden gekwalificeerd als een effect in de zin van de Wft, deze onder het effectentoezicht vallen. Daarmee zouden onder meer het aanbieden, bemiddelen en verhandelen van dergelijke virtuele valuta binnen het effectenrecht vallen. Het is afhankelijk van de omstandigheden en de specifieke kenmerken van een ICO wanneer hiervan sprake is. Afhankelijk van de ontwikkelingen sluit de AFM niet uit dat zij ook op nationaal niveau met een kwalificatie komt van ICO’s naar Nederlands recht, waarbij zij meer duiding kan geven onder welke omstandigheden de Wet op het Financieel Toezicht (Wft ) van toepassing kan zijn.

Conclusie
Een ICO is een veelbelovende met crowdfunding vergelijkbare- manier om geld  aan te trekken  voor een project of onderneming. Om geld op te halen worden crypto tokens/ crypto currencies uitgegeven. De kans is aanwezig dat deze crypto currencies als een effect kwalificeren en dat de Wet op het Financieel Toezicht (Wft ) van toepassing is. Naar verwachting zal de Autoriteit Financiële Markten in  2018 meer duidelijkheid geven over de omstandigheden waaronder de Wet op het Financieel Toezicht (Wft ) van toepassing is op ICOs en cryptotokens. Overigens is de vraag of de Wft van toepassing is op een ICO /crypto token een van de vele vragen die spelen bij het lanceren van een nieuwe ICO/cryptotoken.

-->[1] CJEU, judgment in Hedqvist, C-264/14, EU:C:2015:718, para. 55.

zaterdag 16 september 2017

Blockchain en de toekomst van de muziekindustrie

Voor het Congres Podia & Festivals van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals op 13 september 2017 in Tivoli/Vredenburg verzorgde ik samen met Maarten Leopold een presentatie over blockchain en de gevolgen voor de muziekindustrie. De presentatie is via de volgende link te vinden:
Presentatie Blockchain en de gevolgen voor de muziekindustrie Quirijn Meijnen & Maarten Leopold 

Geintereseerden in het onderwerp verwijs ik ook naar mijn blogpost over auteursrecht en blockchain.


woensdag 29 maart 2017

Help mijn bandnaam is gestolen! Rock 'n roll in de rechtszaal

Guns 'n Roses geschil over bandnaam Rock 'n Roll in de rechtszaal advocaat auteursrecht

In de geschiedenis van de rock ’n roll is het een terugkerend fenomeen; gedoe over de bandnaam. Dit is ook niet verwonderlijk. De naam van de band is wat het grote publiek kent, en daarmee een belangrijke “asset”. Bands kennen gedurende hun bestaan vaak vele bandwisselingen. Het kan zijn dat van de originele line up nog maar een of soms niemand meer over is.

Een voorbeeld is Guns ’n Roses. Guns ’n Roses ontstond in Los Angeles in 1985 met als leden Slash (gitaar), Izzy Stradlin (gitaar), Duff Mc Kagan (bas), Steven Adler (drums) en natuurlijk Axl Rose (zanger). 

In 1993 was ik op 6 mei bij het concert van Guns ’n Roses in het Goffertpark in Nijmegen met in het voorprogramma Blind Melon en The Cult. Deze zomer hoop ik er weer bij te zijn, weer in het Goffert park. 

Blog Quirijn Meijnen auteursrecht advocaat help mijn bandnaam is gestolen

Axl zong voor Guns ’n Roses bij de band “Hollywood Rose”. Toen de “L.A. Guns” een nieuwe zanger nodig hadden vroegen ze Axl Rose. Guns ’n Roses was een feit.

Het debuut album Appetite for Destruction (1987) voor liefhebbers “de appetite” stond binnen een jaar na release op nummer één in de Billboard 200. Dit vooral vanwege het succes van de single Sweet Child o' Mine". Tot nu toe zijn er van de appetite zo’n 30 miljoen albums verkocht wereldwijd, waarva 18 miljoen in de verenigde staten. De Appetite is daarmee het best verkochte album debuut ooit in de Verenigde Staten.

Na het uiteenvallen van de “originele” Guns ’n Roses eind 1993 kwamen er nog wel platen uit van Guns  ’n Roses, maar zonder Slash. Toen Axl met een gitarist met een emmer op zijn hoofd ging spelen (buckethead) was het wel redelijk klaar met Guns ’n Roses.

In de jaren daarna hebben Axl en Slash vrij publiekelijk een gevecht over de bandnaam uitgevochten. Volgens Slash zou Axl hebben afgedwongen dat hij het alleenrecht op de bandnaam kreeg omdat hij anders weigerde op te treden.

Opvallend is dat de naam wel sinds voorjaar 1993 in het Amerikaanse merkenregister staat ingeschreven op naam van Guns ’n Roses (de band), bestaande uit W. Axl Rose, Saul Hudson (a.k.a. Slash) en Michael "Duff" McKagan. Hieronder zijn de inschrijvingen weergegeven:
De naam is ingeschreven in de klassen 9 (klasse 9 beeld- en geluidsdragers), 41 (optredens door een muziekgroep) en klasse 25 (kleding).

Hieronder een gedeelte uit een interview (via http://www.blabbermouth.net/news/axl-rose-why-i-am-continung-to-use-name-guns-n-roses/ )  met Axl Rose waarin hij ingaat op hoe hij de rechten op de bandnaam heeft gekregen en de ruzie met Slash.

Q: We learnt in the press, that you asked the former members to sign a paper giving up the rights to the GUNS N' ROSES name and threatening not to go on stage unless they co-operated. Bullshit?
Axl: "So let's start here… the whole 'Axl wouldn't go on stage' yada yada… is complete and utter crap. Never happened, all made up, fallacy and fantasy. Not one single solitary thread of truth to it. Had that been the case, I would've have been cremated years ago legally, could've cleaned me out for the name and damages. It's called under duress with extenuating circumstances. In fact, the time that was mentioned, the attorneys were all in Europe with us dealing with Adler [original GUNS N' ROSES drummer Steven Adler] depositions.
"Couldn't talk sooner as it could have jeopardized whatever nonsense was going on.
"When GUNS renegotiated our contract with Geffen, I had the bit about the name added in as protection for myself as I had come up with the name and then originally started the band with it. It had more to do with management than the band, as our then-manager was always tryin' to convince someone they should fire me. As I had stopped speaking with him, he sensed his days were numbered and was bending any ear he could along with attempting to sell our renegotiation out for a personal payday from Geffen.
"It was added to the contract and everyone signed off on it. It wasn't hidden in fine print, etc., as you had to initial the section verifying you had acknowledged it.
"Now, at that time I didn't know or think about brand names or corporate value etc. All I knew is that I came in with the name and from day one everyone had agreed to it being mine should we break up and now it was in writing.
"I still didn't grasp any other issues until long after I'd left and formed a new partnership which was only an effort to salvage GUNS, not steal it."
"In my opinion, the reality of the shift and the public embarrassment and ridicule by others (which included a lot of not-so-on-the-level business types he was associating with at the time) for not contesting the rights to the brand name, were more than Slash [former GUNS N' ROSES guitarist] could openly face. Also, we aren't lawyers or formally business educated, so it was just a matter of all of us being naïve and doing what we thought was right at the time. Slash was, in my opinion, being on the up and up in agreeing I had the rights, and I wasn't trying to be some snake in the grass pulling a fast one. The others could've cared less.
"But when the reality of the breakup hit and the strategy to have me crawl back was put into play, Slash had to save face and get business team and public support. Painting me as the one who held a crowd hostage forcing the others to sign over the name worked out pretty well in that regard. I'm the bad guy, and Duff [McKagan, ex-GUNS bassist], the fans and most importantly himself were the victims. Oh, and they had actually made the sacrifice for the crowd, the people, the fans at the show. But again… IT NEVER HAPPENED.
"Media and others ignorantly, wrongly and falsely harped on about it at mine and the fans' expense for years, and Slash has hoped to use all that to continually sue and have some sort of legal nonsense going on behind the scenes in an effort to reverse things. He wouldn't have been able to get the support and action on the part of his various team members over the years to do so if the truth were out there especially when the statute of limitations had run out years ago."
Q: How much has been spent on legal battles over the name/how much do you value the name at?
Axl: "The cost of legal battles has been astronomical but I felt the deal made with Universal was fair for where it is and most things balanced out for both sides."
Q: How do you feel when you read posts that say "this isn't really GUNS N' ROSES?" Surely it isn't their place to say?
Axl: "David Bowie likes Floyd with Barret, many with Waters and those without. And there are those who like all the different lineups. In my opinion, what makes our situation a bit more unique, at least in how it's played out, is the ugliness of what really took place. If I'd done what was said then, I'd say fuck me too. I also realize this is just one issue in something with upteen however many more so conclusions can't be formulated off this little bit alone by most which is more than understandable.
Q: I would ask what the catalyst was to originally motivate you to seek ownership of the name? Looking back, do you still feel it was a good course of action to have taken?
Axl: "It wasn't so much that it was a good course or that, if looking back, I could do something differently; it's that, for better or worse, it was the only course, and had I not done this, Slash would have succeeded in destroying me publicly much more than he, others or myself have so far and I would have gone bankrupt."
Q: According to some people, the name should've been changed once there was no Tracii Guns in GUNS N' ROSES. Seriously if it wasnt changed then for that reason, then why should it ever be changed for any other reason?
Axl: "The name does come from mine and Tracii's [Guns, current L.A. GUNS guitarist] as the original inspiration but was something I played with, not Tracii, and GUNS was GUNS before Tracii joined. It was GUNS before I knocked on Izzy's window. Earlier I had gotten Tracii to use the name GUNS (as he had mentioned a girl had called him Mr. Guns sometime) so he'd stop calling his band PERSIAN ROSE. So I guess we have the girl to thank."
Q: Axl, Why do you feel that the others (Slash, Duff) believe that they were entitled to the name since GUNS N' ROSES existed before they were in the band?
Axl: "The others having a sense of entitlement to the name isn't completely off but has more to do with how Slash dealt with things and his particular strategy and I say strategy because that's what it's been. But since I managed to hold out that didn't play out so well for him in regard to the name.
Q: What were Slash's arguments for keeping GN'R name?
Axl: "Slash never had ANY arguments for keeping the name until long after and again I feel that had a lot to do with seedy biz types and him feeling he had to save face."
Q: Do you regret keeping the name?
Axl: "Keeping the band name alive was very important. Not out of ego and I don't know exactly why in the sense of putting into words, but I think it has something to do with the global effect it has and how GUNS surviving in some way is sometimes inspiring to others around the world and in that there's a sense of obligation.
Q: Making Duff and Slash sign the name GUNS N' ROSES over to you had very little to do with musical differences/ preferences. Anyone who reads Slash's book carefully can understand the kind of reckless lives they had been leading and that they were too fucked up and on the verge of an O.D. on daily basis to be entitled to make and kind of decision and there was no use in trying to fight against it and forcing them to clean up because you ended up being the bad guy real quick "not allowing them to have a bit of fun." In other words, only drunk/drugged people can put up with drunk/drugged people and the way things were, they were going to ruin it for everbody and now that they are finally sober they feel they were ripped off even though many people warned them their actions would have serious consequences and they chose not to listen at the time.
Axl: "I get the part about reckless but it was more about strategy and underestimating how long I would stick with it."
Q: Do you think they keep suing you over it time and again because as well as Steven they think you and the name GN'R hold the keys to their happiness or is it just about money?
Axl: "It's my understanding the lawyers were scammed like the everyone else so for them to continually try and find a way to reverse things is normal and would seem appropriate but again it NEVER happened.
"Thanks everyone. Hope to get back soon. I'll take a look at that list. As long as we don't get to personal or offensive, I'm good with things. Thanks for all the questions, my apologies for not answering specifically to each, this was just a bit easier for this subject. Hope no one took wanting to stay on topic to personal. Thanks again to everyone who participated. Thanks to everyone for the great comments and appreciation."
Na dit interview is het moeilijk voorstelbaar dat G’n R ooit weer in de oude bezetting zouden spelen. Toch is het gebeurd. De recensies zijn goed. Iedereen gelukkig!


Voor de liefhebbers. Hier een frisse G'nR in NY, 1988, the Ritz
Bandnaam is juridisch de handelsnaam van een vennootschap onder firma / maatschap (de band)
Juridisch gezien wordt een bandnaam gezien als de handelsnaam van een vennootschap onder firma (v.o.f.) of maatschap. De leden van de band zijn dan de leden van de V.O.F. of maatschap. Is er geen bijzondere regeling tussen de bandleden afgesproken aangaande de bandnaam dan gelden de algemene regels aangaande de handelsnaam van een v.o.f. /maatschap.

Om gedoe over de bandnaam te voorkomen is het aan te bevelen om in een v.o.f. overeenkomst/maatschaps overeenkomst goede afspraken te maken over de bandnaam.

Bandnaam als merknaam
blog Quirijn Meijnen auteursrecht advocaat help mijn bandnaam is gestolen erven brood kort geding
De naam van een band wordt tegenwoordig vaak ook als merk geregistreerd. Dat is erg      verstandig. Met een merk is het makkelijker om op te treden tegen misbruik van een bandnaam. Daarbij kan ook makkelijker geregeld worden wie rechthebbenden op de bandnaam zijn (m.i. makkelijk dan via een v.o.f. overeenkomst).
De naam van een band wordt vaak (zie bijvoorbeeld de registratie van Guns ’n Roses) geregistreerd in de klassen 9 (geluidsdragers), 41 (optredens door een band) en 25 (kleding, merchandise).

Om een beroep te kunnen (blijven) doen op een merkrecht dient een merk ook daadwerkelijk gebruikt te worden voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Voor Benelux en EU merken geldt dat indien een merk vijf jaar niet is gebruikt (na een initiele gebruiksvrije termijn van vijf jaar) een beroep op de nietigheid van het merk kan worden gedaan.

Conflicten over de rechten op een bandnaam ontstaan vaak door dat (oud) leden van een in het verleden succesvolle band weer onder de oude bandnaam willen optreden en/of door dat cover bands de naam willen gebruiken van de band waar ze covers van spelen. Vaak betreft het een situatie dat de “oude” originele band al jaren niet meer heeft opgetreden. Vaak ook niet omdat leden van de originele band zijn overleden (zoals bijvoorbeeld bij The Doors, the Beatles, etc.). In beginsel zou dan de nietigheid van een “bandnaam” merk kunnen worden ingeroepen vanwegen “non usus”. Immers, onder de naam van de “originele” band is > 5 jaar niet opgetreden. Tegelijkertijd worden er vaak nog wel platen/CD’s/DVD’s  van de “originele” band verkocht. Aan het gebruik van het merk in klasse 9 (geluidsdragers) is dan wel voldaan. Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (“BVIE”) heeft in een oppositie beslissing inzake het aagevraagde Benelux merk “Thrill” (bestreden merk), waarbij het ingeroepen recht het geregistreerde merk “THRILLER” was geoordeeld dat de waren en diensten van klasse 9 en 41 (licht) soortgelijk zijn. Het BVIE overwoog:

40. “Culturele activiteiten en ontspanning” in klasse 41 van verweerder zijn (licht) soortgelijk aan de waren van opposant waarvoor de bekendheid werd aangetoond. Onder cultuur vallen immers ook kunsten zoals muziek, waardoor er sprake is van een zekere mate van complementariteit tussen de waren van opposant en de diensten van verweerder. De films of bijvoorbeeld muziekvoorstellingen worden immers ook vaak opgenomen op CD of DVD. Bovendien zijn de waren van opposant concurrerend aan de diensten van verweerder; ofwel men gaat naar de muziekuitvoering of de bioscoop ofwel men kijkt of luistert thuis naar de CD of de DVD.
Met andere woorden het is te beargumenteren dat merkgebruik door de verkoop van geluidsdragers ook geldt als instandhoudend merkgebruik voor het optreden van een muziekgroep. Zou dit anders zijn dan zou de –in mijn ogen- onwenselijke situatie ontstaan dat een muziekgroep onder de naam “The Beatles” zou kunnen optreden, nu de merkrechten vanwege “non-usus’ dan zijn vervallen, terwijl zij niet onder die naam geluids- en beelddragers kunnen uitbrengen. Verwarring alom, en de functie van het merkenrecht is nu juist om verwarring bij de consument tegen te gaan.

Conclusie
Wanneer je een band begint/hebt denk dan goed na over wat jullie met de (rechten op) de bandnaam willen. Indien zaken niet goed geregeld zijn is er zolang je niet succesvol bent niets aan de hand. Wordt je succesvol dan is het niet regelen een recept voor problemen. Over de namen van een groot aantal bekende bands uit de jaren 60, 70 en 80 zijn rechtszaken gevoerd. Hieronder een aantal voorbeelden:


Blog Quirijn Meijnen auteursrecht advocaat Help mijn bandnaam is gestolen rock 'n roll in de rechtszaak Wild Romance

The Doors

Pink Floyd

Deep Purple

Creedence Clearwater Revival (CCR)

                                                      
                                                       Herman Brood and His Wild Romance 


                             
Blog Quirijn Meijnen auteursrecht advocaat Help mijn Bandnaam is gestolen kort geding Wild Romance
Artikel Algemeen Dagblad 31 januari 2017 Erven Brood Wild Romance kort gedingIn een geschil over de rechten op de bandnaam Herman Brood & His Wild Romance en het Wild Romance logo stond ik de erven Herman Brood & Xandra Brood bij. De kwestie is aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam voorgelegd (kort geding) en tijdens de procedure -op de gang- middels een schikking opgelost.


http://www.ad.nl/sterren/xandra-brood-krijgt-wild-romance-op-de-knieeneuml-n~a2019b34/

Quirijn Meijnen, advocaat


Brood houdt naam Wild Romance, Artikel Het Parool 31 januari 2017